top of page

Foreningens vedtægter

§ 1. LOKALFORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

 

Stk. 1.
Lokalforeningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening Nørhald.

 

Stk. 2.
Foreningen har hjemsted i Randers kommune.

 

 

§ 2. TILKNYTNING 

 

Stk. 1.
Lokalforeningen er medlem af landsforeningen af Danmarks Civile Hundeførerforening.

 

Stk. 2.
Lokalforeningen må ikke handle i strid med Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforenings vedtægter og regler. I øvrigt
er lokalforeningen selvbestemmende inden for egne rammer.

 

 

§ 3 FORMÅL

 

Stk. 1.
Lokalforeningens formål er at samle hundeinteresserede personer og arbejde på at uddanne det enkelte medlem i at forstå hunde og få glæde ved samarbejde og samvær med sin hund. Foreningen skal formidle trænings- og konkurrence-tilbud, der kan give hunde et aktivt og indholdsrigt liv og tilgodese hundens behov.

 

Stk. 2.
Det er endvidere lokalforeningens formål at tilbyde hunde-interesserede mulighed for at dyrke de i pkt. 3.1 nævnte aktiviteter samt, med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage ansvar i lokalforeningen og i det lokale samfund.

 

 

§4 MEDLEMMER 

 

Stk. 1.
Enhver, der vil medvirke til fremme af lokalforeningens formål kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i lokalforeningen, såfremt optagelse efter en konkret vurdering af ansøgeren ikke findes i overensstemmelse med lokalforeningens tarv. 

 

Stk. 2.
Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen, således at medlemmet opnår de rettigheder der følger heraf. 

 

Stk. 3.
Udmeldelse skal ske skriftligt til lokalforeningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår kan af lokalforeningen betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.

 

 

§ 5 KONTINGENT 

 

Stk. 1.
Kontingentet for lokalforeningens medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det efterfølgende kalenderår. Kontingentet besår af to dele: grundkontingentet og træningsgebyret. Grundkontingentet dækker kontingentet til kreds og landsforening samt grundomkostninger ved medlemskab af lokalforeningen. Træningsgebyret giver adgang til træning i lokalforeningen. 

 

Stk. 2.
Ingen kan deltage i lokalforeningens aktiviteter uden at betale grundkontingent.

 

Stk. 3.
Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer før forfaldent kontingent (grundkontingent og træningsgebyr) for det pågældende foreningsår er betalt.

 

Stk. 4.
Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne lokalforening for foreningsåret, skal først betale kontingent til lokalforeningen fra næste foreningsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

 

Stk. 5.
For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger, betales der kun et medlemskab til landsforeningen og kredsen. Hvis medlemskabet i den betalende lokalforening ophører bortfalder den trænings-
mæssige adgang til lokalforeningerne også.

 

Stk. 6.
Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har ingen krav mod lokalforeningen eller dens midler, herunder tilbagebetaling af kontingent.

 

 

§ 6 GENERALFORSAMLING

 

Stk. 1.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar.

 

Stk. 2.
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel skriftligt til alle medlemmer på foreningens hjemmeside og Facebook-side.

 

Stk. 3.
Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

1.  Valg af dirigent
2.  Beretning fra lokalforeningens formand
3.  Regnskabsaflæggelse fra kasseren
4.  Indkomne forslag
5.  Fastlæggelse af kontingent og træningsgebyr
6.  Valg af formand (Ulige år)
7.   Valg af kasserer (Lige år)
8.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 1 i ulige år)
9.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Hvert år)
10. Valg af 2 revisorer (Hvert år)
11.  Valg af 2 revisorsuppleanter (Hvert år)
12. Eventuelt

 

Stk. 4.
Enhver beslutning træffes med simpelt flertal, medmindre andet er bestemt.

 

Stk. 5.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når dirigenten bestemmer det.

 

Stk. 6.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 7.
Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af lokalforeningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

Stk. 8.
Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Stk. 9.
Vedtægterne og efterfølgende ændringer skal senest fire uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget, sendes til kredsformanden samt landsforeningens forretningsfører.

 

§ 8 BESTYRELSEN

 

Stk. 1.
Bestyrelsen består af en formand og kasserer samt tre bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2.
Formanden og kassereren vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden vælges i ulige år og kassereren i lige år.

Stk. 3.
Den øvrige bestyrelse vælges for toårige perioder på skift af den ordinære generalforsamling. Der vælges 2 bestyrelses-medlemmer i ulige år og 1 i lige år.

Stk. 4.
Genvalg kan finde sted.

Stk. 5.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, hvad angår øvrige poster, på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk. 6.
På bestyrelsesmøderne træffes beslutninger ved alm. stemmeflertal. Ved stemmeflertal er formandens stemme afgørende. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 7.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelses-medlemmer er til stede.

Stk. 8.
Bestyrelsen har ansvaret for lokalforeningens daglige drift, herunder afholdelse af træning, konkurrencer og arrangementer.

 

Stk. 9.
Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres et regnskab med bilag, et medlemskartotek, og en protokol for bestyrelsesmøder og beslutninger.

Stk. 10.
Bestyrelsen har ansvaret for at hunde og førere ved konkurrence deltager i de klasser, hvor de hører hjemme. Bestyrelsen kan eventuelt vedtage kvalifikationskrav.

 

 

§ 9 UDGIFTSDÆKNING

 

Stk. 1.
Bestyrelsesmedlemmers og øvrige medlemmers arbejde er ulønnet

Stk.2.
Lokalforeningen kan bevilge fri rejse og eventuelle diæter til repræsentation i lokalforeningens interesse.

§ 10 TEGNINGSRET, ØKONOMISKE DISP. & HÆFTELSER

Stk. 1.
Foreningen tegnes ud ad til af bestyrelsens formand, hvis underskrift forpligtiger foreningen.

Stk. 2.
Foreningens formue er anbragt på en konto i Jutlander Bank, Gjerlev.

Stk. 3.
Formand og kasserer kan alene eller fællesskab disponere over foreningens formue og tegne foreningen i økonomiske anliggender.

Stk. 4.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud, medmindre et tilbagebetalingskrav er opstået ved retsstridig handling.

 

§ 11 DISCIPLINÆRSAGER

Stk. 1.
Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

 

§ 12 OPLØSNING

 

Stk. 1.
Lokalforeningen kan hverken opløses eller udmeldes af landsforeningen, så længe mindst 5 medlemmer stemmer  imod. Opløsning/udmeldelse kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger afholdt med minimum 4 ugers mellemrum. Kredsformanden inviteres med til den første generalforsamling med taleret.

Stk. 2.
Vedtager første generalforsamling opløsning/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg til varetagelse af daglige opgaver frem til anden generalforsamling. Kredsformanden har sæde i dette forretningsudvalg. Kredsmanden og et medlem af ordensudvalget har adgang til den anden generalforsamling med taleret.

Stk. 3.
I tilfælde af udmeldelse eller udeblivelse af en lokalforening kan foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logoer.

Stk. 4.
Ved foreningens opløsning skal ejendele udlånt eller stillet til disposition af foreningen Danmarks civile Hundeførerforening returneres til dem. Samtidig skal foreningens kapital tilfalde en almennyttig, gerne dyrevelfærdsforening i Randers Kommune, efter 5 års deponering hos Danmarks civile Hundeførerforening.

 

 

Vedtaget den     /    2021

bottom of page